สภา ม.แม่โจ้ ทบทวนนโยบายประจำปี 2562

  
    สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด Retreat ทบทวนนโยบายประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล เปลี่ยนโลกการศึกษา” การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีสิ่งท้าทายในการปรับตัวไปในทิศทางใด อย่างไร เพื่อให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้ จึงได้จัดโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง” โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา บรรยายหัวข้อธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา ความชอบธรรมของการจัดการศึกษา และการเสวนา ในหัวข้อความท้าทายของอุดมศึกษาไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย และเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีการระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนำผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปเป็นแนวทางเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง
 
6 ตุลาคม 2562 , 15:01 น. , อ่าน 10  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม