ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ขอให้ทุกภาคส่วนยึดปฏิบัติตามประกาศจังวัดเชียงใหม่ และ พ.ร.บ. การเดินอากาศ อย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับอากาศยาน

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดช่องทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบพื้นที่ในการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลยี่เป็งและสอบถามรายละเอียด พ.ร.บ.การเดินอากาศ ฉบับที่ 14 ย้ำการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ให้ยึดปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอย่างเคร่งครัด
เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็งของทุกปี สายการบินต่าง ๆ จะพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอย / โคมควัน โดยในปีนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่าง ๆ แล้ว คาดว่า จะสามารถสรุปจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม สายการบินต่าง ๆ จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมต่อไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงวัด สถานศึกษา ชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสม ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัด คือ ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติการของอากาศยานหากการกระทำดังกล่าว อยู่นอกเขตปลอดภัยการเดินอากาศขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ พ.ศ.2559 ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบว่า พื้นที่นอกเหนือจาก 5 อำเภอ ที่ห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาด อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เปิดช่องทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ ตรวจสอบพื้นที่ปล่อยโคมลอยจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 31 ตุลาคม 2562
 
8 ตุลาคม 2562 , 18:31 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย