ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานด้านหมอกควันไฟป่าในปี 2563

  
    ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานด้านหมอกควันไฟป่าในปี 2563 ชูนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดนิทรรศการนำเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระบบการปฏิบัติงานในรูปแบบ SingleCommand รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมทั้งนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องตรวจวัด pm 2.5 และเครื่องขึ้นรูปใบไม้ เป็นถ้วยชิงเก็บ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ลดการเผา ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
 
10 ตุลาคม 2562 , 09:47 น. , อ่าน 24  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย