รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

  
    รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ รับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ภาคเหนือ ปี 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังนโยบายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาหมอกควันถูกบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกมิติเข้มข้น ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกลไกพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการอำนวยการ สั่งการ ควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ร่วมกับกฎหมาย และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายละเอียดการแบ่งพื้นที่ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดชุดปฏิบัติการที่สามารถเข้าไปยังจุดที่มีการเผาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมในทุกพื้นที่
 
10 ตุลาคม 2562 , 10:29 น. , อ่าน 48  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย