รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2563

  
    รองนายกรัฐมนตรี ย้ำ ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 เพื่ิอสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ว่า แนวทางในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การป้องกันปัญหาหมอกควัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ขอให้ดำเนินการตามระบบ Single Command โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประกาศห้ามเผา รวมทั้งให้จัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบ และให้สั่งการลงไปยัง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวัง และลดจุดความร้อน หรือ hotspot ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้เป็นเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ปี กวดขันไม่ให้มีการเผาริมทางโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ให้จัดกำลังสนับสนุนในการลาดตระเวนและดับไฟทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศอย่างเต็มที่ พร้อมให้หารือในกรอบความร่วมมือคณะกรรมการชายแดน ควบคุมการเผาบริเวณรอยต่อชายแดนอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการตระหนักรู้ ให้ประชาชน โดยปรับรูปแบบข้อมูลและสถานการณ์ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเป็นชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
 
10 ตุลาคม 2562 , 11:31 น. , อ่าน 36  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย