ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของรองนายกรัฐมนตรี

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบาย การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ Single Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ปี 2562 – 2563 เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน หรือ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักรู้ แก่ประชาชน เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวในการภาวะที่เกิดหมอกควัน เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัย และจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในทุกระดับ ระยะกลาง หรือ ระหว่างเผชิญเหตุ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการลาดตระเวนและดับไฟป่าในรูปแบบประชารัฐ พร้อมประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมในการเฝ้าระวังและรับมือ รวมทั้งจัดพื้นที่ปลอดมลพิษ Safety Zone เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และระยะยาว หรือ หลังเกิดเหตุ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ ทำป่าเปียก รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากไฟป่า และที่สำคัญต้องส่งเสริมสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
10 ตุลาคม 2562 , 15:31 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย