โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน/หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน/หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน และหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนและหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย คือ โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีของคณะเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการบริการวิชาการชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพก่อนการเจ็บป่วยและการเฝ้าระวังมลพิษจากสารเคมีเกษตรในลุ่มน้ำแม่แตงของคณะเทคนิคการแพทย์ โครงการรณรงค์ผ่าตัดฟันคุด ใส่ฟันเทียม และส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และโครงการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาผู้ป่วยโรคต้อกระจก จำนวน 180 รายของคณะแพทยศาสตร์
 
2 เมษายน 2550 , 18:04 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่