จังหวัดเชียงใหม่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

  
     ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 11 อำเภอ โดยคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากกว่า 60 ล้านบาท ในขณะที่ภาครัฐได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงแล้ว
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว 9 อำเภอ และกำลังดำเนินการอีก 2 อำเภอ โดยคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรจากไร่นาจะได้รับความเสียหายประมาณ 61 ล้านบาท ในขณะที่ทางราชการโดยหน่วยงานท้องถิ่นและอำเภอ ได้ส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งการซ่อมสร้างทำนบฝายกั้นน้ำและการใช้เครื่องสูบน้ำที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งบประมาณของแต่ละท้องถิ่นและเอกชนสนับสนุนในบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่แล้งซ้ำซากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้การดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้ว
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า งบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาภัยแล้งส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะเกิดขึ้นปีละครั้ง อย่างไรก็ตาม หากงบประมาณของท้องถิ่น ของอำเภอ และงบทดรองราชการของจังหวัด 50 ล้านบาทยังไม่เพียงพอ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือจากกระทรวงมหาดไทยอีกได้
 
3 เมษายน 2550 , 18:52 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ศศิ สวท. เชียงใหม่