ประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ

  
    
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมอบนโยบายแก่บุคลากรในสังกัดเน้นสองประเด็นหลักคือการสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการตลาดลำไยปี 2550
นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือที่โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นที่น่าสนใจ 2 เรื่องคือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครองครัว 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ และในวันที่ 11 เมษายนนี้ จะเสด็จไปทอดพระเนตรและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวนั้น มีงานหลัก 3 ประการคือ ส่งเสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขอนามัยภายในบ้าน และการมีครอบครัวที่อบอุ่น ปัจจุบันมี 3 จังหวัดนำร่องคือ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรในโครงการ ซึ่งในวันนี้ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร ได้ทอดพระเนตรเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของเกษตรในภาคเหนือกว่า 800 ชนิดเพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้าน 904 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการตลาดลำไยปี 2550 ซึ่งจะจัดตั้งที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ ___________________________________
 
10 เมษายน 2550 , 14:04 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุธิดา สวท.เชียงใหม่