สสร.แถลงผลการทำงานช่วงที่ 1

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานช่วงที่ 1 เน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 1 โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือเป็นประธานชี้แจงแก่สื่อมวลชนถึงผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการทำงานช่วงก่อนรางรัฐธรรมนูญ ช่วงที่ 1 ซึ่งในวันที่ 19 เมษายน นี้ร่างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงพิจารณาประเด็นตามร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กำหนดให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นที่ชัดเจนขึ้น นำไปประกอบการตัดสินใจบรรจุในรัฐธรรมนูญต่อไป โดยในส่วนของภาคจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการย่อยรายมาตราเพื่อนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณาด้วย
ในวันที่ 29 เมษายน นี้ จะมีการสรุปผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินงานช่วงที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยพายัพ โดย ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทองประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่จะจัดในวันที่ 11 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยพายัพเช่นกัน ขณะที่เวทีของจังหวัดเชียงใหม่จัด 4 ครั้ง คือ วันที่ 3 พฤษภาคมที่อำเภอฝาง 4 พฤษภาคม ที่อำเภอแม่แตง 16 พฤษภาคม ที่อำเภอจอมทอง และ 18 พฤษภาคม ที่อำเภอสันป่าตอง
 
10 เมษายน 2550 , 14:05 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่