จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 5 Es เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550

  
    ยุทธศาสตร์หลัก 5 Es เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา การดูแลถนนและรถ การบริการด้านกาแพทย์ และการประมวลผล เพื่อแก้ไขและลดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุด
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550 ในวันที่ 11 เมษายน 2550 และในโอกาสนี้จะมีพิธีกิจกรรมรณรงค์เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์ เพื่อลดมลพิษทางอากาศพร้อมกันอีกด้วย
สำหรับยุทธศาสตร์หลักเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนนั้น ได้กำหนดมาตรการเป็น 5 Es ซึ่งได้แก่ Enforcement เป็นการบังคับใช้กฎหมาย โดยการตั้งจุดตรวจ เน้นมาตรการ 3ม 2ข 1ร ตรวจจับความเร็ว และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
Education การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางจุด และการจัดรายการสัญจรปลอดภัย ม่วนใจปี๋ใหม่เมือง ทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ
Engineering คือด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่งมีทั้งด้านถนนและด้านรถ มีการจัดทำป้ายบอกเส้นทาง จุดเสี่ยง ติดสัญญาณไฟ แก้ไขปรับปรุงจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะและคนขับก่อนเดินทาง รวมทั้งตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยริมทางหลวง
Emergency Medical Service คือการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการจัดหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ EMS 1669 พร้อมจัดทำข้อมูลเป็นแผ่นพับ ปฏิทินและที่คั่นหนังสือแก่เด็กนักเรียน
Evaluation and Information เป็นการประเมินผลและสารสนเทศ มีการจัดตั้งศูนย์รายงานข้อมูลทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 25 ศูนย์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีการรับส่งรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตตลอดเวลา
 
11 เมษายน 2550 , 15:47 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่