สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์การเรียนเพื่อชีวิต อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์การเรียนเพื่อชีวิต School for Life หมู่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ โดยได้ทรงทอดพระเนตรการแสดงดนตรีล้านนาของเด็กนักเรียน เพื่อถวายชัยมงคลในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา นิทรรศการเทิดพระเกียรติ กิจการสวนครัวสมุนไพร การทำอาหารของเด็กนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเทิดพระเกียรติอื่น ๆ อย่างสนพระทัย โอกาสนี้ได้ทรงปลูกต้นไม้ สำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิต หรือ School for Life เป็นโครงการก่อตั้ง โดยนางกีสเซลา ซิมเมอร์ สุภาพสตรีชาวเยอรมัน โดยได้ช่วยเหลือเด็กและผู้คนจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากประธานาธิบดีแห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยขจัดความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจนและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าของชนบท ส่งเสริมให้ชาวชนบทรู้จักการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาด้านอาชีพ อนามัยและการศึกษาของชุมชน ช่วยให้ชุมชนชนบทสามารถปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น โดยได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบโรงเรียนทางเลือกให้เด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากปัญหาโรคเอดส์ เด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน เด็กชาวเขา เด็กยากจน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในเขต 6 จังหวัดภาคใต้ เน้นการศึกษาควบคู่กับทักษะวิชาชีพ ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่