หลายองค์กรเคลื่อนขบวนยื่นหนังสือร่วมสนับสนุนการห้ามโชว์บุหรี่ที่จุดขาย

  
    องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเรื่องห้ามโชว์บุหรี่ที่จุดขาย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสุขภาพ
ตัวแทนจากชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่ องค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ และสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการใช้กฎหมายห้ามโชว์บุหรี่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มารับหนังสือด้วยตนเอง หนังสือดังกล่าวเป็นแถลงการณ์พอสรุปได้ว่า จากการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตั้งแต่การห้ามโฆษณาจนถึงการใช้กฎหมายห้ามโชว์บุหรี่ที่จุดขาย โดยเล็งเห็นถึงโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นปัญหาต่อระบบสุขภาพของไทย เพื่อป้องกันการกระตุ้นการสูบบุหรี่ของเยาวชน แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ประกอบการบางรายฝ่าฝืน ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย กลุ่มดังกล่าวจึงได้เสนอแถลงการณ์ว่า
บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนสูบเองและคนสูบบุหรี่มือสอง เป็นปัญหาต่อระบบสุขภาพของไทยทั้งภาครัฐและภาคครัวเรือน โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนจะเป็นผลเสียทั้งด้านสุขภาพ พฤติกรรมในสังคมและการเจริญเติบโตที่เหมาะสม
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายห้ามตั้งโชว์บุหรี่ที่หน้าร้านซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
ขอบคุณร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือให้มีการใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยจากบุหรี่ ส่งเสริมการรณรงค์งดสูบบุหรี่และป้องกันการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้บริโภค เด็ก และเยาวชนได้รู้เท่าทันการโฆษณาบุหรี่ในทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง เพื่อใช้กฎหมายหยุดยั้งการส่งเสริมการสูบบุหรี่
สำหรับกลุ่มดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาหลายแห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้ที่พิการไร้กล่องเสียง ซึ่งเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่อีกจำนวนหนึ่ง
 
, อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรม 5 ตุลาคม 2548