สร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กบริเวณอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่

  
    กองกำลังผาเมืองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษา 8 สถาบัน และพลังมวลชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กบริเวณอำเภอเวียงแหง โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อจะได้มีส่วนเป็นเจ้าของ
จากการที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจและประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการตัดต้นไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำ ทำให้การชะลอการไหลและการซับน้ำทำได้น้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองกำลังผาเมือง คณะทำงานโครงการรณรงค์ฝาย-แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นักศึกษา 8 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ และพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จำนวนกว่า 1,000 คน จึงดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3,000 ฝาย ในพื้นที่บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความชุมชื้นแก่ดิน และป้องกันไฟป่าด้วยระบบป่าเปียก
พันเอกไพรัช วิรูหญาณ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวว่า หน่วยทหารได้ดำเนินการทุกเรื่องเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ เช่นการป้องกันตามแนวชายแดน การป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การป้องกันปราบปรามยาเสพติด และโดยเฉพาะการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อจะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและช่วยกันดูแลรักษา
สำหรับการสร้างฝายต้นน้ำขนาดเล็กครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณจาก จำนวน 400,000 บาท โดยเข้าดำเนินการระหว่างวันที่ 10-24 ตุลาคม 2548 และหลังจากจบโครงการนี้แล้ว ยังมีแผนการที่จะสร้างต่อให้ได้ถึง 30,000 ฝาย ให้ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำปิงด้านอำเภอเชียงดาวอีกด้วย
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 9 ตุลาคม 2548