โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

  
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
นายจำลอง กิติศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
การจัดโครงการนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามระบบราชการใหม่ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน ในขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนวัด โดยมีพระสงฆ์ทำหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามแก่พระพุทธศาสนิกชนทั่วไป
สำหรับการจัดโครงการนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 โดยจะทำการอบรมปฏิบัติธรรมอีก 4 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 21-25 พฤศจิกายน 2548 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 70 คน สมัครภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
รุ่นที่ 2 ระหว่าง 12-16 ธันวาคม 2548 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 70 คน สมัครภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2548
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2548 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธรรม) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 50 คน สมัครภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2548 และ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2548 ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รับจำนวน 70 คน สมัครภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2548
ทั้งนี้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2671 และ 0-5311-2673 โทรสาร 0-5311-2672 ในวันและเวลาราชการ
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 13 ตุลาคม 2548