ถนนสายห้วยแก้วและสายสุเทพ ในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นสองสายนำร่องปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวเร็ว ๆนี้

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือกและองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และรณรงค์ให้มีถนนสายอาหารปลอดภัย Food Street Chiang Mai ถนนสายห้วยแก้วและสายสุเทพ เป็นถนนสองสายนำร่อง โดยจะมีการควบคุม กำกับ และตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารอย่างเข้มงวดกวดขัน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร Clean Food Good Taste สนองนโยบาย Food Safety หรือความปลอดภัยด้านอาหารของรัฐบาล นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์รองนายกเทศมนตรีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่าข้อมูลจากนิตยสารชั้นนำของโลกจัดอันดับเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 5 ของโลก อย่างไรก็ตามผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ลดลง ดังนั้นจะต้องเร่งปรับปรุงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รองรับฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่จะประสบผลสำเร็จได้ สำหรับการดำเนินการ Food Street Chiang Mai นั้นจะควบคุมกำกับสถานที่จำหน่ายอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดสุ่มตรวจทุกระยะ รับรองมาตรฐานและประกาศเป็นถนนสายอาหารปลอดภัย จัดงานมอบป้ายประกาศรับรองให้แก่ร้านที่ได้มาตรฐานและเปิดถนนสายอาหารปลอดภัยอย่างเป็นทางการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลายเร็ว ๆ นี้
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่