เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานป้องกันปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานป้องกันปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนแก่หัวหน้าส่วนราชการและอำเภอที่เกี่ยวข้อง เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขอให้ทุกหน่วยเร่งจัดทำแผนงานหรือโครงการอย่างชัดเจนมารวมกันที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ระบุถึงแนวทางหรือกิจกรรมว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อทางจังหวัดจะได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจะได้เสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณดำเนินการต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า การจัดทำแผนงานโครงการดังกล่าว ขอให้เสนอโดยภาพรวมของจังหวัดในทุกลุ่มน้ำ แต่ให้แยกเป็นรายละเอียดของแต่ละลุ่มน้ำเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเป็นแต่ละส่วนไป ทั้งนี้ขอให้ประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำโครงการดังกล่าวด้วย
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 16 ตุลาคม 2548