สปข.3 เปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ดำเนินการระหว่าง 6-10 ส.ค.50 นี้
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ซึ่งคณะทำงานประจำกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้น เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการบริหารจัดการตามแผนงานสร้างราชการใสสะอาด เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น การทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเริ่มต้นจากการร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่
สำหรับสัปดาห์แห่งการทำความสะอาดนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2550 โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
6 สิงหาคม 2550 , 13:46 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่