จังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการเร่งด่วน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการเร่งด่วนหลังจากได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภออย่างเร่งด่วนเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมนี้ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีวาระที่น่าสนใจประกอบด้วย
การแจ้งเพื่อทราบเรื่องนโยบายด้านการบริหารราชการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งเรื่องการติดตามผลรวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2548 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของจังหวัดในปี 2548 เร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การจัดทำผังประเทศด้วยระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS
นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ประกอบด้วยเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การป้องกันสาธารณภัยและเร่งรัดการฟื้นฟู การจัดทำฝายต้นน้ำลำธารและฝายตามพระราชดำริหรือฝ่ายแม้ว ติดตามให้อำเภอดูแลการใช้เงินตามโครงการ SML ให้เป็นไปอย่างอิสระทางความคิดและความต้องการของประชาชน และการสนับสนุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
และนโยบายด้านสังคม ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การป้องกันโรคไข้หวัดนก การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและสภาวะแวดล้อมทางสังคม การสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนหลวง การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจัง
นอกจากนั้นยังมีวาระด้านข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านหรือชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SML โครงการคาราวานแก้จนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นรายครัวเรือน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
, อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 16 ตุลาคม 2548