ประธาน คมช ระบุ 3 องค์กรที่ต้องรวมกันให้ได้เพื่อความมั่นคงของชาติ คือสถาบันสูงสุด ข้าราชการ และประชาชน

  
    
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ระบุ สถาบันสูงสุด ข้าราชการ และประชาชน ถือเป็น 3 องค์กรหลักที่ต้องรวมตัวกันให้ได้เพื่อประเทศชาติ ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทย ก้าวตามกระแสโลกจนละเลยสังคมดั้งเดิม
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสำคัญกับประชาชนในระดับรากแก้ว ซึ่งจัดโดยกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน สามารถนำนโนบายหลักการ และข้อเท็จจริงไปขยายผลให้เกิดความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ พล.อ.สนธิ กล่าวว่า 3 องค์กรที่ต้องรวมกันให้ได้เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง คือ สถาบันสูงสุด ข้าราชการ และประชาชน เพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง ทั้งนี้หากเป็นปึกแผ่นประเทศชาติก็จะมั่นคง นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ประชาชนระดับรากแก้วก้าวกระโดดสู่ความเจริญทางเทคโนโลยีเร็วเกินไป ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงตามสังคมต่างประเทศมากขึ้น ทำให้สังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคีของไทยหายไป ดั้งนั้นควรน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน บริหารราชการแผ่นดินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อทุกฝ่าย และนำพาประเทศชาติกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป
 
6 สิงหาคม 2550 , 20:09 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่