ชนเผ่าถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพจากนโยบายแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมา

  
    
ตัวแทนชนเผ่าในประเทศไทยระบุ ชนเผ่าถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพจากนโยบายแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมา ซึ่งพัฒนาอย่างไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด ตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง กล่าวในงานวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในปีทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกครั้งที่ 2 (ปี 2547-2557) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ปัญหาสำคัญของชนเผ่าในประเทศไทยคือเรื่องสิทธิการได้รับการยอมรับจากคนในสังคมโดยปราศจากอคติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าชนเผ่าถูกมองว่าเป็นผู้สร้างปัญหาในสังคม แม้ชนเผ่าจะปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี ก็ถูกมองเป็นชนชั้นสองในสังคม ขณะที่ในระดับสากลนั้นสิทธิของการเป็นพลเมืองนั้นสำคัญกว่าการเป็นคนของรัฐหรือชาติใด แต่เมืองไทยไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้น ทั้งนี้กว่า 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการแก้ปัญหาในบางจุด แต่ยังพบมีการคุกคามสิทธิเสรีภาพชนเผ่า โดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อชนเผ่ามากที่สุดในสังคมไทย คือ นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด การท่องเที่ยว และการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
นายสุริยันต์ ทองหนูเอียดยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการแท้จริงของชนเผ่า ไม่เปิดโอกาสให้ชนเผ่าร่วมคิดแก้ปัญหา เช่นการอพยพชนเผ่าลงจากดอยหลายแห่งในประเทศไทยแล้วไม่สานต่อปัญหา ขณะที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี 2547-2557 เป็นทศวรรษสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกครั้งที่ 2 น่าจะเป็นโอกาสที่จะนำเสนอความหลากหลายของชีวิตและวัฒนธรรม ชี้แจงปัญหาความต้องการของชนเผ่า เพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์ในที่สุด
 
8 สิงหาคม 2550 , 19:56 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่