ชนเผ่าประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก

  
    
ตัวแทนชนเผ่า 16 ชนเผ่าในประเทศไทยร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก เรียกร้องขอความทัดเทียมกับคนในสังคมในฐานะคนไทย
ชนเผ่าพื้นเมือง 16 ชนเผ่าจากทุกภาคในประเทศไทย รวมตัวกันแต่งกายในชุดประจำเผ่าเดินขบวนไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก ซึ่งจัดที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
โดยตัวแทนชนเผ่าได้อ่านคำประกาศเจตนารมณ์ ใจความว่า ขอประกาศจัดตั้งให้วันที่ 9 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และประกาศจัดตั้งเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ในการนี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยมีนายชุมพร แสงมณี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบใจความว่า ขอให้รัฐบาลปฏิบัติมาตรการคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้ลงนามในสัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติ ขอให้รัฐบาลมีกฎหมายและมาตรการรองรับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยอย่างชัดเจน ขอให้เร่งดำเนินการคุ้มครองสิทธิชนเผ่า โดยให้เด็กทุกคนที่เกิดในแผ่นดินไทยได้สัญชาติไทย ให้รัฐบาลแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 4 ให้ส่งเสริมบทบาทผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองทั้งทางการเมืองและการพัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทางเลือกของชนเผ่าพื้นเมือง อีกทั้งให้คืนสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
นอกจากนี้ยังได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการให้ชนเผ่าพื้นเมืองเข้าถึงบริการพื้นฐานแห่งรัฐ ขอให้รัฐให้ความคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน อีกทั้งคุ้มครองพื้นที่ทางวัฒนธรรมพิเศษ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน โดยมีกรณีเร่งด่วนคือขอให้รัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนชนเผ่าโดยทันที ให้รัฐช่วยเหลือชาวมอแกน 19 คนจากเกาะเหลา เกาะช้าง จังหวัดระนองที่ถูกทางการอินเดียจับกุมคุมขัง กลับสู่ประเทศไทยโดยเร็ว และในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาชนเผ่าขอให้ยุติการจับกุมดำเนินคดี
 
9 สิงหาคม 2550 , 18:48 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่