16 ชนเผ่าในประเทศไทยยื่นหนังสือต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

  
    
16 ชนเผ่าในประเทศไทยยื่นหนังสือต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติให้ผลักดันให้ประเทศไทยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลต่อชนเผ่าพื้นเมือง
ในกิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นอกจากจะมีการประกาศเจตนารมณ์ของชนเผ่าทั้ง 16 ชนเผ่า เพื่อขอความทัดเทียมกับคนในสังคม ในฐานะพลเมืองไทยแล้ว คณะกรรมการการจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยอันประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย คนไทยใหม่ คนไทยพลัดถิ่น มอแกน มอแกลน อุรักละโว้ย องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเสนอข้อเรียกร้องเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยเพื่อให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล คือ ขอให้ผลักดันให้ประเทศไทยสร้างมาตรการคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ตามกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญาที่ได้ลงนามในสัตยาบันไว้กับองค์การสหประชาชาติ อันประกอบด้วยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งให้เร่งดำเนินการศึกษาเพื่อลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศไทยจะต้องยกเลิกข้อสงวนที่ลงนามในอนุสัญญาทุกฉบับโดยเฉพาะสิทธิเด็ก อีกทั้งขอให้องค์การสหประชาชาติสร้างกลไกตรวจสอบการละเมิดสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศด้วย
หนังสือดังกล่าวยังเรียกร้องขอให้องค์การสหประชาชาติเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเร่งลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองโดยเร็ว ในการนี้นายชุมพร แสงมณี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบและจะนำหนังสือเสนอองค์การสหประชาชาติตามข้อเรียกร้องของชนเผ่าต่อไป
 
9 สิงหาคม 2550 , 18:48 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่