เชิญชวนชาวเชียงใหม่สั่งซื้อลองกองเพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  
    จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานสั่งซื้อลองกองตามโครงการแก้ปัญหาด้านการตลาดผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการกระจายลองกองเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตลองกองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 2550 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 โดยกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
ทั้งนี้สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถประสานงานการสั่งซื้อลองกองได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลย 0-5311-2659-61 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ส่วนการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรนั้น มีกลไกรวบรวมรับซื้อในระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนและศูนย์อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 75 ศูนย์ และศูนย์บริหารจัดการผลผลิตระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจังหวัดแหล่งผลิต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.
 
17 สิงหาคม 2550 , 15:02 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่