จำหน่ายอาหารปลอดภัยเพื่อรณรงค์การผลิตอาหารคุณภาพสู่เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรชาวเชียงใหม่

  
    สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรและให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
นายกมล เกษมศุข เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550 ตามระบบรับรอง GAP ซึ่งจะพัฒนาเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไปนั้น เพื่อให้สินค้าเกษตรในโครงการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องพืชผักปลอดภัยในหมู่เกษตรกรและผู้บริโภค จึงได้นำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งมาจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เช้าวันที่ 27 กันยายน 2550
สำหรับกิจกรรมในงานมีการจำหน่ายผัก ผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ประมง ปศุสัตว์ การจัดนิทรรศการวิชาการ การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในเลือดและในผลผลิตทางการเกษตร และบริการประกอบอาหารให้ผู้ชมงานได้ชิมฟรีอีกด้วย
 
28 กันยายน 2550 , 09:39 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่