ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกเตือนร้านอาหารในเชียงใหม่ ห้ามใช้หม้อที่บัดกรีด้วยสารปนเปื้อนสารตะกั่ว

  
    
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหาร ย่านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคออกประกาศควบคุม ห้ามขาย ห้ามซ่อม บัดกรีหม้อโลหะด้วย วัตถุปนเปื้อนสารตะกั่ว หลังตรวจพบส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำร้านค้าต่าง ๆและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว หากมีผลกระทบจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วย
จากการเข้าตรวจสอบดังกล่าว บรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยกล่าวว่า ส่วนใหญ่หากหม้อมีรอยรั่วก็ไม่ซ่อม จะขายทิ้งทันที เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
 
5 ตุลาคม 2550 , 19:19 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่