สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ก่อตั้งครบ 45 ปี วันที่ 31 ตุลาคมนี้ ชูนโยบายเป็นสื่อกลาง ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยระหว่างภาครัฐสู่ประชาชนตอบสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดล้านนา

  
     นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 จะเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง 45 ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยทางสำนักฯ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ คือพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงเพลพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีอุปการคุณผู้ล่วงลับ การจัดรายการพิเศษรอบภูมิภาค และรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประดับตกแต่งบริเวณ โดยเชิญองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมด้วย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และทิศทางของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คือเป็นแกนหลักให้สื่อใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มล้านนา ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียใต้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์สู่ประชาชน และได้รับการยอมรับในระดับสากล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังกล่าวด้วยว่ากรณีกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็น SDU นั้น ประชาชนไม่ควรวิตกกังวล เพราะการเปลี่ยนโครงสร้างจะทำให้การบริหารงานของสื่อมีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวบริการสาธารณะหรือ Public Service เน้นสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่