เชียงใหม่เปิดเดินรถโดยสารประจำทาง 4 สาย พร้อมกัน เป็นครั้งแรกที่สามารถจัดระบบขนส่งมวลชนในเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นของขวัญแก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวปีนี้

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถโดยสารประจำทางทั้ง 4 สายของเชียงใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว และเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่ได้เปิดเดินรถโดยสารประจำทางพร้อมกัน 4 สาย รวมสายเดิมอีก 1 สาย หลังจากที่ชาวเชียงใหม่ต้องรอมานานหลายสิบปี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศกำลังประสบวิกฤติน้ำมันแพง ประกอบกับเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่เป็นรูปธรรมเพื่อสนองความเจริญของเมืองและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับปัญหาการจราจรที่คับคั่ง การเปิดเดินรถเมล์เชียงใหม่เพื่อประหยัดเงินตรา ลดค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สำหรับรถโดยสารประจำทางของเชียงใหม่ขณะนี้มี 5 เส้นทางเป็นรถมินิบัส 2 เส้นทาง คือสายการเคหะหนองหอย – ป.พัน 7 และสายคาร์ฟู-สนามบิน บริหารงานโดยเทศบาลนครเชียงใหม่มีรถมินิบัสกว่า 23 คัน และรถสี่ล้อแดงร่วมโครงการ 100 คัน ให้บริการ 2 เส้นทางคือ สายสนามบิน-ศาลากลาง และสายรอบเมือง บริหารงานภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการขนส่งจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสายเดิมคือสายบ้านขวัญเวียง-รอบเมืองรวมเป็น 5 สาย ค่าโดยสารรถบัสปรับอากาศ 10 บาท ส่วนรถสี่ล้อแดง 15 บาทตลอดเส้นทาง ผ่านโรงเรียน 21 แห่ง มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ รถออกทุก 10-15 นาที นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และพระภิกษุจะได้รับการลดค่าบริการคนละ 5 บาท
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่