ถวายความรู้วิชาแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยแก่พระสังฆาธิการ

  
    ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แพทย์แผนไทย ถวายความรู้วิชาแพทย์แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทยแก่พระสังฆาธิการ
ที่ห้องประชุมวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์และสามเณรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 รูป เข้ารับการประชุมถวายความรู้วิชาแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย หลักสูตร1 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แพทย์แผนไทยร่วมกับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจัดขึ้น เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปช่วยเหลือ ศรัทธาชาวบ้านที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญและมีฐานะยากจน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะได้มีที่พึ่งเบื้องต้น โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือ อันเป็นหลักเมตตาธรรมขั้นพื้นฐาน และมีการจัดสวนสมุนไพรไว้ใช้ประโยชน์ภายในวัด เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
นอกจากนั้นยังมีหมอเมือง และประชาชนผู้ที่สนใจ ได้ร่วมการประชุมถวายความรู้ในครั้งนี้ด้วย พันโทชายณรงค์ ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมผู้ประกอบการโรคศิลป์แพทย์แผนไทย บอกว่า เปิดหลักสูตรการศึกษาใช้เวลา 1 ปี สอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยทำการศึกษาสมุนไพรกว่า 40 ชนิดที่ใช้เป็นยารักษาทุกโรค ซึ่งปัจจุบันโรคภูมิแพ้สามารถใช้สมุนไพรรักษาให้หายขาดได้
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   รุจิภรณ์ เตจ๊ะ สทท.11 เชียงใหม่