นักวิชาการและนักวิจัยเกี่ยวกับพืชทั่วประเทศร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย รวมกับสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักวิชาการ นักวิจัยจากภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลงานการวิจัยอารักขาพืชในทุก ๆ ด้าน การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ จัดระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒมาบรรยายพิเศษในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืช อาทิ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การบรรยายพิเศษเรื่องข้าวที่เป็นวัชพืช มหันตภัยใหม่ของชาวนาไทย เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการทัศนศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ และโรงการศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่