กระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาทให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเพื่อศึกษาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจร

  
     นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องโครงข่ายการคมนาคมกับอนาคตเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กล่าวถึงความคืบหน้าแผนงานโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในและพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณหลายโครงการเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น งานมหกรรมพืชสวนโลก ,ไนท์ซาฟารี เป็นต้น ประกอบกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเชียงใหม่ปีละกว่า 4 ล้านคน ส่งผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเชียงใหม่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้จดทะเบียนรถยนต์มากเป็นอันดับสองของประเทศ ขณะที่ระบบการขนส่งจราจรของเชียงใหม่ยังตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอ ดังนั้นการคมนาคมจึงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะต้องพร้อมเพื่อรองรับ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายสนองยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรได้รับอนุมัติงบประมาณของปี 2549 จำนวน 50 ล้านบาทเพื่อไปศึกษาศึกษาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจรซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาระบบขนส่งในเชียงใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในไม่ช้า สำหรับโครงการต่าง ๆเกี่ยวกับการคมนาคมในเชียงใหม่ขณะนี้คือ การก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมือง การปรับปรุงถนนสู่สถานที่ท่องเที่ยว การจัดระบบขนส่งจราจร รถไฟฟ้า การขยายทางวิ่งท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่จากประเทศแถบยุโรป ส่วนทางน้ำนั้นจะขยายความกว้างของแม่น้ำปิงเป็น 120 เมตร โดยให้กรมการขนส่งทางน้ำดำเนินการ โดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก่อนทุกครั้ง
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่