การปลูกหญ้าแพงโกลาเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนให้ผลตอบแทนดีกว่าทำนาข้าว

  
    ผลการวิจัยพบว่าการปลูกหญ้าแพงโกลาเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนให้ผลตอบแทนดีกว่าทำนาข้าวถึง 2 เท่า
นักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการปลูกหญ้าเป็นอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ถึงเดือนกันยายนปีนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ในพื้นที่ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างจังหวัดประมาณปีละ 1,000 ตันหญ้าแห้ง
ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ซึ่งจากการวิจัยแล้วพบว่าการปลูกหญ้าแพงโกลาสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรประมาณ 2 เท่าของการทำนาข้าว และยังสามารถบำรุงรักษาดินให้มีสภาพดีอีกด้วย
สำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจกว่า 250,000 ตัว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนั้น ขณะนี้มีความต้องการหญ้าแพงโกลาประมาณ 90,000 ตันหญ้าสดต่อปี ในขณะที่เกษตรกรมีความสามารถปลูกได้เพียง 9,000 ตัน หรือเพียง 1 ใน 10 เท่านั้น แม้จะมีกลุ่มผู้ปลูกหญ้าเกิดขึ้นถึง 5 กลุ่มแล้วก็ตาม ซึ่งหลังจากนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและ สหกรณ์โคนมแต่ละแห่ง จะต้องหาแนวทางสนับสนุนการปลูกหญ้าแพงโกลาเพื่อเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 7 พ.ย.48