สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดประชุมทำความเข้าใจแก่ข้าราชการในการทำงานยุคปฏิรูป

  
    สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดประชุมทำความเข้าใจแก่ข้าราชการในการทำงานยุคปฏิรูป
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ ส.ป.ก.ตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายพร้อมทิศทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก.ในปี 2549
ทั้งนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต คือการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ในขณะที่ได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทำให้ข้าราชการต้องปรับตัวในการทำงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการมีองค์ความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ และร่วมพิจารณาขั้นตอนของกระบวนงานแต่ละส่วน นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเอง ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้อย่างสัมฤทธิ์ผล
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารส่วนกลาง ผู้เกี่ยวข้อง และข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 – 8 ในเขตตรวจราชการที่ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ทั้งนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินในทิศทางเดียวกันจนเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 7 พ.ย.48