กลุ่ม Virgin Club ที่ รร เชียงดาววิทยาคมแก้ปัญหาเอดส์และการค้ามนุษย์

  
     กลุ่ม Virgin Club โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการรากฐานสู่การแก้ปัญหาโรคเอดส์และการค้ามนุษย์
นายสุรพล สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเปิดเผยว่า โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งชีวิตและการเรียนรู้ โดยมีแนวคิดว่านักเรียนจะเรียนรู้วิชาการได้ดี ต้องมีทักษะชีวิตที่ดีด้วย โดยปัญหาสำคัญของทุกโรงเรียนคือปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้สาวและการทะเลาะวิวาท ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาชายแดน ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนกว่า 1,100 คน ที่อยู่ในความดูแลนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่น หนุ่มสาว เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาชู้สาว ทางโรงเรียนได้จัดให้มีสภานักเรียนเพื่อให้ตัวแทนนักเรียนร่วมเสนอปัญหา และโครงการต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อเด็ก 20 คน ขณะนี้มีชุมนุมต่าง ๆ 47 ชุมนุมที่เด็กสามารถร่วมกิจกรรมที่ตนชอบเพื่อเสริมศักยภาพ โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาเอดส์นั้นต้องป้องกันตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง ที่โรงเรียนมีกลุ่ม Virgin Club โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนมาให้ความรู้ทั้งเรื่องโรคเอดส์ ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาสังคมที่น่าสนใจ มีนักเรียนสนใจสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ถือเป็นกลุ่มเริ่มเสี่ยง
นอกจากนี้โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ยังได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทั้งจากชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ มีสมาคมผู้ปกครองที่เข้มแข็ง และหน่วยราชการที่พร้อมให้ความร่วมมือ จัดวิทยากรให้ความรู้แก่เด็ก นับเป็นการรวมพลังสร้างอนาคตของชาติที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี
 
18 มีนาคม 2551 , 16:18 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่