ผู้นำทางวัฒนธรรมลาวยืนยันว่า การเห็นความสำคัญของผู้นำ ประชาชน และองค์การระดับโลก ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  
     การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเหนียวแน่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญโดยผู้นำประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนและการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศ
นายพอนสะหวัด กะมนทอง หัวหน้าแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม ประจำแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวถึงการที่ชาวลาวสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีว่า ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ในประเทศลาวก็มีไม่น้อยกว่าที่อื่น แต่ผู้นำและผู้บริหารประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมดั้งเดิม และได้เข้มงวดกวดขันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็เห็นดีด้วยและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
หัวหน้าแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม ประจำแขวงหลวงน้ำทา กล่าวด้วยว่า องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การยูเนสโก รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและจารีตประเพณี จึงได้จดทะเบียนให้เมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลก รวมทั้งให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่
 
19 มีนาคม 2551 , 18:03 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่