กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและขยะในครัวเรือน 17000 หมู่บ้านทั่วประเทศ

  
     กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชและขยะในครัวเรือน ลดการเผาทำลายป่า แก้ปัญหามลพิษ ตั้งเป้าจะส่งเสริมให้ครบ 17,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ
นายบัณฑิต ตันศิริ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่เกษตรกรมักนิยมเผาพื้นที่เกษตรก่อนฤดูกาลเกษตรนั้น เป็นผลเสียมากกว่าผลดี ทั้งนี้เนื่องจากจะลดความชุ่มชื้นในดินแล้วยังทำให้สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต้องตายลงไปด้วย อีกทั้งก่อให้เกิดมลพิษจากหมอกควันไฟ กรมพัฒนาที่ดินได้แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนโดยการอบรมเกษตรกรและแกนนำเกษตรกรให้ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และขยะในครัวเรือน ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ให้ครบ 17,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนที่สนใจทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชกว่า 500 หมู่บ้านทั้งนี้ปุ๋ยหมักจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มปริมาณน้ำในดิน ทำให้โครงสร้างดินร่วนซุย รักษาจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อพืช ลดการเผาทำลายป่า ลดภาวะมลพิษและภาวะโลกร้อน หากใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เท่ากัน จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะปุ๋ยราคาแพงเช่นปัจจุบัน
กรมพัฒนาที่ดินได้วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยจะเข้าไปอบรมนำวัสดุ และกากน้ำตาล ไปให้เกษตรกรและให้ชุมชนจำหน่ายปุ๋ยหมักแก่เกษตรกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด หรือการรวมกลุ่มของชุมชนเองและจัดสรรกันเอง แล้วนำรายได้เข้าชุมชน และหากต้องการความรู้เพิ่มเติมก็ร้องขอจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ลงไปพบปะเกษตรกรในพื้นที่
 
20 มีนาคม 2551 , 14:18 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่