มลพิษในอากาศที่เชียงใหม่และภาคเหนือปีนี้ลดลงครึ่งหนึ่งของปีก่อน เนื่องจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วน จนสามารถลดปัญหามลพิษในพื้นที่ภาคเหนือเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปีก่อน
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหามลพิษในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนว่า หากเทียบกับปีก่อนแล้วจะพบว่าลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์จากทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายก็ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งด้านสุขภาพของตนเองและบรรยากาศการท่องเที่ยว จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งปัญหาไฟป่าและมลพิษปีนี้นับว่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยว่า เรื่องปัญหามลพิษในอากาศนี้จะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งวางระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุกภาคส่วน จึงจะสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จได้
 
21 มีนาคม 2551 , 12:12 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่