กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่ง

  
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อลดมลภาวะและแก้ปัญหาโลกร้อน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อลดมลภาวะและแก้ปัญหาโลกร้อน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีความรุนแรงมาก โดยมีปัจจัยมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง การเกิดไฟป่า การเผาในที่โล่ง รวมทั้งควันพิษจากการก่อสร้างและไดเสียรถยนต์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาในที่โล่งนับว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ เพราะทำให้เกิดทั้งฝุ่นละออง เถ้า เขม่า ควัน ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมถึงก๊าซเรือนกระจก อันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ไฟป่ายังทำลายทรัพยากรธรราชาติและป่าไม้เป็นวงกว้าง ลดพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกลง ทุกฝ่ายจึงเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาเหล่านี้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้จัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนที่จะช่วยกระจายข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
การจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อลดมลภาวะและแก้ปัญหาโลกร้อนครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนพื้นที่ ในการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งนี้ โดยเป็นการสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการถ่ายทอดสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากการเผาในที่โล่งไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 1,000 คน
 
21 มีนาคม 2551 , 12:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่