ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับแรงงาน คือ มีผู้ว่างงานกว่าสี่แสนคน ขณะเดียวกันมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุ ปัจจุบันปัญหาใหญ่เกี่ยวกับแรงงาน คือ มีผู้ว่างงานกว่า 400,000 คน ขณะเดียวกันมีปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งต้องวางมาตรการเพื่อเตรียมคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างคน สร้างชาติภาคเหนือ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานจัดหางาน 17 จังหวัดภาคเหนือจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานได้พบปะกับผู้ประกอบการโดยตรง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 12,000 อัตรา จากบริษัทเอกชนกว่า 100 บริษัท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ปัจจุบันมีปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงาน 2 ปัญหาใหญ่คือ มีอัตราการว่างงานกว่า 400 ,000 คน ขณะเดียวกันก็พบว่ามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในภาคใต้ จึงต้องมาพูดคุยในระดับกระทรวงเพื่อร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการเตรียมคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวด้วยว่า กรณีที่มีการขอขึ้นค่าแรงเป็น 232 บาท หรือขอเพิ่มอีก 9 บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริง และหากมีการขึ้นค่าแรงก็จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย
 
24 มีนาคม 2551 , 01:22 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่