ประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

  
     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมหามาตรการรองรับการแก้ไขปัญหา หลังจากฝุ่นละอองในกาศเริ่มสูงขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมา
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหารวมทั้งการป้องกันในระยะยาวหลังจากในระยะ 2 วันนี้ได้เกิดภาวะหมอกควันเพิ่มมากขึ้น สามารถวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ณ จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ถึง 206.2
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การแก้ไขจะต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายและทุกจังหวัด โดยต้องมีหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าต้องจัดทำแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดให้มีการรณรงค์ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำล้างถนน รดน้ำต้นไม้และสร้างความชุมชื้นในอากาศ จัดประชุมผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีปัญหาการเผาป่ารุนแรง พร้อมขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบและป้องปรามทางอากาศจากหน่วยงานที่มีศักยภาพ
 
24 มีนาคม 2551 , 18:24 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่