รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่
นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าชมห้องส่ง ห้องแสดง ห้องควบคุม และส่วนที่เกี่ยวข้องของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปรวมกับข้อมูลส่วนอื่น ๆ สำหรับประกอบการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของช่อง 11 ยุคใหม่ที่จะเป็น NBT อย่างเต็มตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำผู้บริหารสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในพื้นที่ ได้แก่นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง 10 สถานีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนอกจากเรื่องโทรทัศน์ช่อง 11 แล้ว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจซักถามปัญหาข้อขัดข้องในการกระจายเสียงของวิทยุ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและเป็นป่าเขา เพื่อจะได้ปรับปรุงให้สามารถส่งกระจายเสียงได้อย่างครอบคลุมต่อไป
 
26 มีนาคม 2551 , 17:47 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่