สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดงานตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551

  
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมการจัดงานตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551 ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551 ของภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนได้พัฒนาตนเองในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตามความต้องการของตนเองและหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งความรู้รอบตัว โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและครูมืออาชีพได้ก้าวทันโลก สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสู่อนาคต นำไปสู่การพัฒนาสังคมประเทศชาติ
การจัดงานตลาดนัดวิชาการภาคฤดูร้อนประจำปี 2551 ของภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนา 2 ช่วงคือ ช่วงแรก 27-29 มีนาคม 2551 ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ช่วงที่ 2 ระหว่าง 1-3 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ดำเนินการอบรม 4 หลักสูตรโดยแบ่งออกเป็น 13 หลักสูตรย่อย ทั้งการสาธิต บรรยาย ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการลงมือปฏิบัติจริง คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน
 
27 มีนาคม 2551 , 12:03 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่