ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการเรื่องการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  
    ผู้จัดการและผู้บริหารระดับกลางของกิจการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ หลักสูตร การบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารระดับกลางของกิจการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง นำไปสู่ความได้เปรียบในเชิงการค้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ หลักสูตร การบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain management) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ และ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ เนื่องจากโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นศาสตร์การจัดการยุคใหม่ ที่ใช้เป็นอาวุธในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจแบบยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ เพิ่มคุณภาพการให้บริการลูกค้า ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอก ด้วยการนำสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาและคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
วิธีการอบรมมีทั้งการบรรยายประกอบด้วยเรื่อง ทิศทางแนวโน้มของโลจิสติกส์ในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า และกรณีศึกษาของโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเหล็ก ทำการอบรมระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2551 ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
 
27 มีนาคม 2551 , 13:19 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่