ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูง

  
    ผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มชายรักชาย แรงงานต่างชาติและวัยรุ่น
นายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่ปี 2531 ถึง 31 มีนาคม 2551 มีผู้ป่วยเอดส์จำนวน 21,941 คน เสียชีวิตแล้ว 5,145 คน เป็นเพศชาย 15,118 คน หญิง 6,823 คน โดยอัตราส่วนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคือ 7 ต่อ 1 และลดลงเหลือ 1 ต่อ 1 ในปี 2546 แต่ในปี 2549 และ 2550 กลับมีแนวโน้มในเพศชายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยแรงงานอายุ 25-39 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกรรม และค้าขาย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการติดชื่อทางเพศสัมพันธ์ รองลงมาคือติดเชื้อจากมารดา ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดและรับเลือด อัตราการป่วยต่อแสนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ปี 2550 เท่ากับ 30.84 โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มชายรักชายและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 15 ปัจจุบันเป็นร้อยละ 17
 
7 มิถุนายน 2551 , 16:07 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ -เอกสิทธิ์ สวท. เชียงใหม่