เร่งสร้างแบรนด์เพื่อภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า

  
     กรมส่งเสริมการส่งออกส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือ เร่งสร้างแบรนด์เพื่อภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า ขณะที่พบว่าในประเทศไทยมีสินค้าที่พร้อมพัฒนาสู่สากลกว่า 400 ราย สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก จัดสัมมนา โครงการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในภูมิภาคแบบครบวงจร ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิด รวมทั้งผู้ประกอบการให้สามารถสร้างแบรนด์หรือสัญลักษณ์ของสินค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ภาพพจน์ ลักษณะตัวสินค้าที่เด่นชัด ซึ่งนายบูรณ์ อินทิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่าสินค้าในภาคเหนือนั้นสามารถสร้างแบรนด์ อันจะเป็นเอกลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้ โดยดึงเอาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมทั้งความเป็นมาของสินค้า ขณะที่เราสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและลงลึกไปถึงตัวสินค้า
ปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้ากว่า 450 รายที่มีแบรนด์อันโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะสามารถพัฒนาสู่ระดับสากลได้ในอนาคต การสัมมนาดังกล่าวจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบรนด์คลินิก โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำรายบุคคล ขณะที่กรมส่งเสริมการส่งออกได้ประสานเชื่อมโยงการทำงานด้านพัฒนาความเชื่อถือและการยอมรับด้านแบรนด์สินค้าไทยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
 
13 มิถุนายน 2551 , 08:02 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่