สัมมนาเรื่อง ปีแห่งการลงทุน 2551-2552 Thailand Investment Year 2008-2009

  
    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดสัมมนาเรื่อง ปีแห่งการลงทุน 2551-2552 Thailand Investment Year 2008-2009 เพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศไทย
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ปีแห่งการลงทุน 2551-2552 Thailand Investment Year 2008-2009 ที่โรงแรมแชงกลี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายการลงทุนของรัฐบาล สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้จากการที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย อีกทั้งจากการที่รัฐบาลได้กำหนดการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการประกาศให้ปี 2551- 2552 เป็นปีแห่งการลงทุนไทย หรือ Thailand Investment Year เพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนทั้งจากนักลงทุนไทยและต่างชาติ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
กิจกรรมภายในงานนอกจากการปาฐกถาพิเศษเรื่อง ปีแห่งการลงทุน 2551-2552 Thailand Investment Year 2008-2009 โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังมีการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเช่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ส่วนราชการ หอการค้า สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 500 คน
 
13 มิถุนายน 2551 , 21:22 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ศุภมาส สวท. เชียงใหม่