สรุปผลการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ และเตรียมการฝึกการปฏิบัติภาคสนามเพื่อเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เชียงใหม่

  
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ และเตรียมการฝึกการปฏิบัติภาคสนามเพื่อเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ และเตรียมการฝึกการปฏิบัติภาคสนามเพื่อเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปผลการฝึกซ้อมแผนในที่บังคับการ ซึ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นจุดด้อย ความพร้อมและข้อบกพร่องรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันซักซ้อมความเข้าใจในการฝึกซ้อมการปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การฝึกดังกล่าวนี้จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด ประกอบด้วยเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของแผนการจัดการภัยพิบัติ เป็นการสร้างความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจและเข้าใจถึงบทบาทของบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการสมมุติสถานการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น เป็นเหตุให้อาคารสูงได้รับความเสียหายและพังทลาย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมาก โดยจะมีการฝึกซ้อมการเข้าเผชิญเหตุเบื้องต้นของท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจระดับจังหวัด การร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยทหารและจังหวัดใกล้เคียง
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ประกอบด้วยการอพยพประชาชน ส่วนราชการและการบรรเทาทุกข์ การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน การสถาปนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การผจญเพลิงและระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง การค้นหา ช่วยชีวิตและกู้ภัยทั้งทางบกและทางอากาศ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการจัดการศพ การสถาปนาระบบไฟฟ้า ประปาและการสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร การฟื้นฟูบูรณะเส้นทางคมนาคมในพื้นที่วิกฤติ การรื้อถอนซากปรักหักพัง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ การตรวจสอบติดตามผู้สูญหายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งการแถลงข่าวและการประชาสัมพันธ์
 
13 มิถุนายน 2551 , 21:23 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่