เวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดเชียงใหม่

  
    สวท.เชียงใหม่ จัดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเยาวชนนักสื่อสาร
ตัวแทนเครือข่ายเยาชนด้านเอดส์จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเยาวชนนักสื่อสารจัดขึ้น เพื่อสร้างเยาวชนนักสื่อสารเรื่องเอดส์ เรื่องเพศศึกษา นำไปสู่การรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเอดส์ และเรื่อง เพศศึกษาในกลุ่มเยาวชนโดยมีเยาวชนเป็นสื่อกลาง
การจัดเวทีครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากครั้งก่อน มีการทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ รวบรวมนำเสนอความต้องการของกิจกรรมในพื้นที่ พิจาณาคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สถานการณ์เอดส์และเรื่องเพศศึกษา ในขณะที่วิทยากรและทีมงานนักจัดรายการวิทยุของ สวท.เชียงใหม่ ให้ความรู้ในการผลิตและการเผยแพร่สื่อทุกรูปแบบ จากนั้น เยาวชนผู้เข้าร่วมเวทีจึงได้นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง โดยการจัดเวทีนี้เชื่อว่าจะสามารถเชื่อมโยงการทำงานของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละสถาบันการศึกษา และสามารถสร้างเยาวชนนักสื่อสารเรื่องเอดส์ เรื่องเพศศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
14 มิถุนายน 2551 , 13:17 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่