มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ นำนักศึกษาใหม่นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการคงล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ไปนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปี
สำหรับในปีนี้ มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนกว่า 1,000 คน จาก 3 คณะ และ 1 วิทยาลัยคือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
หลังจากเสร็จพิธีแล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่พอสรุปได้ว่า ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและวิชาการ เพื่อจะได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่ได้ตั้งปณิธานไว้
 
14 มิถุนายน 2551 , 14:38 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่