เขื่อนแม่กวงวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรปี 2551

  
    เตือนเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธาราให้วางแผนการใช้น้ำในการเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ.2551
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน แจ้งว่าจากการประชุมวางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ.2551 ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เพื่อร่วมกันวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน โดยได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้เริ่มทำการเพาะปลูกพร้อมกันทุกคลอง มติที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ในรอบเวรการส่งน้ำเช่นเดียวกับปีก่อน ส่วนปริมาณน้ำที่จะส่งแต่ละรอบนั้น จะสามารถแจ้งได้หลังจากทราบปริมาณน้ำที่แน่นอน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2551
ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 52.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 20 ของความจุเขื่อน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติค่อนข้างมาก
สำหรับการเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรณีขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง วางแผนการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สนับสนุนไว้แล้ว จำนวน 22 เครื่อง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำหรับช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย
 
16 มิถุนายน 2551 , 23:03 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่